smartbids4u.com
5622 AUCTIONS | 2557 REGISTERED USERS | 406 USERS ONLINE | Jul 23, 2019 15:21:32
Sell an item

Trung Tâm B_o Hành _i_u Ḥa Funiki T_i Hà N_i Th_ _ô, Trung

ID #1039
closed left
13 views

General : Trung Tâm B_o Hành _i_u Ḥa Funiki T_i Hà N_i Th_ _ô, Trung : Germany

Auction type
Standard Auction
# of bids
0
Current Bid
23.00 GBP
Shipping fee
4.00 GBP
Ends within
closed
Seller location
Germany
This auction is closed

Item description

Ng_n gió lành trong c_n nhà Vi_t _i_u ḥa Funiki c_a t_p _oàn Ḥa Ph_t măi măi nâng c_p c_i ti_n __ _áp _ng khách m_t hàng ___c ch_t l__ng t_t h_n. Ư mu_n s_ d_ng _i_u ti_t nhi_u kéo theo d_ch v_ s_a ch_a _i_u ḥa trên th_ _ô hà n_i c_ng t_ng tr__ng m_nh m_ và uy l_c. Tuy r_ng có r_t nhi_u TT s_a ch_a tr_ tuy nhiên vi_c ng__i ma loi dieu hoa funiki thân ḍ cho chính b_n thân m_t trung tâm có _áng tin t__ng và nhân viên tay ngh_ cao l_i ko h_ d_. _i_n giá bách khoa 365 c húng tôi có nhi_u n_m trong l_nh v_c s_a ch_a n_ng l__ng _i_n l_nh l_o nh_t là s_a ch_a tr_ _i_u ḥa cùng v_i __i ng_ nhân viên có tính chuyên nghi_p tác phong nhanh chóng nh_n và ___c nhi_u ng__i dân trên Hà N_i Th_ _ô tin t__ng và l_a ch_n.

Th__ng hi_u lo_i máy _i_u ti_t Funiki ___c s_n xu_t t_i Thái Lan và Malaisia v_i ch_t l__ng _áp _ng và s_ h_u r_t nhi_u nhi_u ch_c n_ng l_i b_t nh_: Ti_t ki_m _i_n, Kh_ h__ng th_m _Do _i_u ḥa ho_t __ng _a s_ ch_ y_u vào mùa n_ng n_ng cháy cho nên vi_c _i_u ti_t ch_y v__t công su_t và d_n theo nh_ng h_ l_i c_a ḍng s_n ph_m là ko th_ r_i kh_i.

Khi c_n thi_t s_a tr_ _i_u ti_t Funiki t_i nhà giá c_c m_m __ nhanh chóng x_ lư nh_ng tr_c tr_c mà v_ trang _i_u ti_t c_a t_ _m _ang ___c g_p g_ ph_i hăy liên h_ ngay l_p t_c v_i công ty chúng tôi, trung tâm BH _i_u ḥa Funiki trên Hà N_i __a _i_m _áng tin t__ng, uy tín và h_ tr_ khách s_n ph_m có trách nhi_m nh_t. Công ty thay th_ block máy _i_u ḥa funiki, trao __i block m_i m_, thay th_ t_ n_ng l__ng _i_n máy _i_u ti_t funiki.điều ḥa funiki

m_t. Ti_p nh_n thông tin yêu c_u s_a ch_a tr_ qu_t _i_u ḥa Funiki _ t_i c_n nhà k_ t_ khách s_n ph_m qua t_ng _ài 098.379.6633 - 093.441.6363. Nhân viên ngh_ thu_t s_a ch_a tr_ qu_t _i_u ḥa Funiki có nhi_u n_m kinh nghi_m x_ lư m_i tr__ng h_p hi h_u c_a thi_t b_. E06 máy l_nh funiki FC45M,FH45M L_n pha,b_ b_o __m an toàn pha có s_ c_ _ánh giá áp su_t cao và áp su_t th_p do ngh_t cáp,d_ gaz,thi_u th_n gaz.

V_y các b_n hăy liên h_ ngay l_p t_c v_i shop, trung tâm chuyên nghi_p nh_n s_a ch_a tr_ _i_u ḥa Funiki trên TP. hà N_i. Hoàn thi_n công vi_c s_a ch_a qu_t _i_u ḥa Funiki trên c_n nhà khách m_t hàng. Qúy khách hàng s_n ph_m ch_ c_n nh_c máy g_i __n TT s_a ch_a tr_ qu_t _i_u ḥa Funiki có trách nhi_m s_ ___c t_ v_n th_ng và h__ng d_n c_ h_i s_a các l_i h_ __n gi_n mi_n phí.

Additional Information

CountryGermany (97206)
Shipping conditionsBuyer pays shipping expenses, Will NOT ship internationally
Shipping terms1
Payment methodsPayPal
Starting Bid23.00 GBP
Auction started02 Jul, 2019 - 19:36
Auction ends05 Jul, 2019 - 19:36
Auction ID#1039